Richtlijnen voor de registratie en het biedingsproces private partners voor het BNP

Het biedingsproces zag er als volgt uit:

Voorselectie

Vanaf 1 mei 2021 was de toegang tot de website open voor informatie en inschrijvingen. Potentiele aanbieders konden het basis inschrijfingsformulier downloaden van deze website. 

 

Vragen en inschrijvingen
Vragen en inschrijvingsformulieren konden gestuurd worden naar een specifiek een e-mailadres.

Uiterste datum voor indiening van biedingsvoorstellen
Het 2de inschrijvingsproces starte 1 mei 2021 en de indiening van complete biedingsvoortstellen volgens de aangegeven richtlijnen, is gesteld op 15 juni 2021. Binnen vier weken na de datum van indiening was er een besluit over de inzendingen.

 

Selectieprocedure

De selectiecommissie, bestond uit deskundigen uit alle geledingen van de samenleving, die via een transparant proces een potentiele lease-houder(s)  selecteerden die aan de vooraf gestelde voorwaarden voldoet en de meeste punten heeft behaald.

 

Deze selectie vindt in 2 stappen plaats.

Stap 1: Uit het totaal aan potentiele lease-houder(s) worden er maximaal 3 kandidaten geselecteerd. Deze kandidaten voldoen aan alle gestelde criteria, wat zich uit in het punten aantal.

Stap 2: De 3 geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor de presentatie van hun plan.

 

De geselecteerde kandidaten zullen een presentatie moeten houden voor de finale selectie. Daarin  moest rekening worden gehouden met het volgende:

 1. In het PPPP-model behoudt STINASU de verantwoordelijkheid voor beleids- en vergunningsvoorwaarden.

 2. De private partij zorgt voor de investering, professionele kosten, etc. volgens de gunningsvoorwaarden.

 3. Activiteiten dienen t.b.v. welzijn en welvaart lokale bevolking: goederen en diensten afname (werkgelegenheid creëren).

 4. Partnerschap van de lokale bevolking inbouwen (lokale voordelen waarborgen).

 5. Eerlijke en transparante vergunningen, exploitatieovereenkomst en bijzonderheden exploitatie goed uitgewerkt, incl. training huidig en toekomstig personeel.

 6. Recht tot opzegging en andere bepalingen zijn opgenomen.

 7. Een proefperiode moet worden ingelast.

 8. Beoogde marketingstrategie en voorzet voor een marketingplan 

 9. Als voorbeeldproject voor overige toerisme-activiteiten

 

Randvoorwaarden

 • Bewijs in staat te zijn een aantoonbare/toeristen ressort te managen en te exploiteren.

 • Ervaring in het opzetten/renoveren van ressorten.

 

Procedure van aanvraag tot goedkeuring

 1. Het project wordt ingediend volgens het format biedingsvoorstel.

 2. Aanvragen die niet voldoen aan de randvoorwaarden en gunningscriteria zullen niet goedgekeurd worden. De aanvrager wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht.

 3. De selectiecommissie zal de projectvoorstellen beoordelen.

Tijdlijn indiening, selectie en afronding

 • 26 april 2021: Webinar & Relaunch website 

 • 1 mei 2021: Start indiening projectvoorstellen

 • 15 juni 2021: Deadline indiending projectvoorstel

 • 1 mei - 30 mei 2021: toegang tot additionele informatie via STINASU en de gemeenschapsvertegenwoordiger 

 • 16 juni- 9 juli 2021: Technische toets door selectiecommissie

 • 10 juli 2021: Shortlist van 3 geselecteerde kandidaten

 • 29 juli 2021:Presentatie 3 geselecteerd

 • 10 augustus 2021: Definitief advies van de selectiecommissie

 • 31 augustus 2021: definitieve toewijzing

 • September - december 2021: STINASU ondertekent de overeenkomst met de private partij

 

 

Een bezwaarprocedure was mogelijk binnen 5 dagen na toewijzing aan de geselecteerde private partij.

De registratie en aanmelding voor PPPP-Browsberg is gesloten!

Klik op onderstaande link voor een voorbeeld van het gebruikte aanvraagformulier